1971

11

PERSPEKTIVPLAN

Perspektivplan Helsingør 1970-2000 Hoved-rapport Helsingør Kommune, november 1971

En sammenfatning af alle bilagsrapporterne og dispositionsplanen danner grundlag for udvælgelsen af to forskellige hovedmodeller for udviklingen i bykernen: En centraliseringsmodel, som griber alvorligt ind i den eksisterende bykerne, og en decentraliseringsmodel med et aflastningscenter på Prøvestenen for at begrænse det trafikale og bygningsmæssige pres på byen.
Samtidig opstiller man fire modeller for udvikling af byarealer og kommunens samlede befolkningsudvikling.