1971

11

PERSPEKTIVPLAN

Perspektivplan Helsingør 1970-2000 Hoved-rapport Helsingør Kommune, november 1971

En sammenfatning af alle bilagsrapporterne og dispositionsplanen danner grundlag for udvælgelsen af to forskellige hovedmodeller for udviklingen i bykernen: En centraliserings- model, som griber alvorligt ind i den eksisterende bykerne, og en decentrali- seringsmodel med et aflastningscenter på Prøvestenen for at begrænse det trafikale og bygningsmæssige pres på byen.
Samtidig opstiller man fire modeller for udvikling af byarealer og kommunens samlede befolkningsudvikling.